Strijd tegen epidemieën

Het streefdoel voor dit project is 150.000€
100% Gegeven/0€ Nog te gaan
Nu doneren

Wereldwijd zijn bijna 34 miljoen personen besmet met HIV/aids. 67% daarvan leeft in Sub-Sahara Afrika. Sinds HIV-remmers gratis ter beschikking gesteld worden in de regio is het sterftecijfer gedaald. Niettemin blijft de epidemie om zich heen grijpen en vormt zij een groot probleem voor de ontwikkeling. Samen met onze partners steunen wij gezondheidsvoorzieningen die instaan voor de behandeling van meer dan 5.600 patiënten.

HIV/aids in Afrika

De ziekte veroorzaakt armoede, inkomensverlies, productiviteitsverlies en sterfte. Een groot aantal personen die met HIV/aids leven zijn de belangrijkste of enige geldverdieners van de familie. De gevolgen van de besmetting wegen dan ook zwaar door op de gezinnen en de hele gemeenschap.

De bestrijding van HIV/aids is een van de millenniumdoelstellingen inzake ontwikkeling van de Verenigde Naties. De vooruitgang die geboekt werd op internationaal vlak om de toegang tot opsporing en behandeling te verbeteren is belangrijk maar blijft ontoereikend.

De uitdagingen voor preventie en de opvang van besmette en betrokken personen vrijwel constant. Protestantse Solidariteit werkt dus vooral aan die twee punten.

Aandacht voor lepra en tuberculose

Tuberculose is overal ter wereld aanwezig, maar slaat het hardst toe in landen met ontoereikende sanitaire voorzieningen. Lepra kan tegenwoordig gemakkelijk worden vastgesteld en behandeld door polichemotherapie (PCT). Beide ziektes vereisen dat men dagelijks zeer regelmatig de geneesmiddelen inneemt. Controle en opvolging van deze ziekten zijn prioriteiten in dit programma.

De rol van Protestantse Solidariteit

We strijden tegen de besmetting van HIV met verschillende lokale partners: in Burundi samen met African Revival Ministries (ARM), L’Eglise Anglicane du Burundi (EAB) en de Communauté des Eglises de Pentecôte au Burundi (CEPBU). In Congo werken we met onze partner Communauté Baptiste du Centre de l’Afrique (CBCA) terwijl in Guinee de samenwerking is opgebouwd met Mission Philafricain (MPA). We kiezen lokale vormingswerkers om de te bereiken dat elke gemeenschap zelf antwoorden formuleert op de risico’s van AIDS en hopen zo dat de mentaliteit en het gedrag verandert.

  • Steun aan Gezondheisvoorzieningen

bujumbura sidaProtestantse Solidariteit ijvert samen met haar partners voor een totale ondersteuning waarbij een kwaliteitsvolle gezondheidszorg centraal staat onder de vorm van psychosociale begeleiding, steun aan verenigingen en wezen. Op die manier draagt de organisatie ook bij aan een samenleving vrij van discriminatie en stigmatisering.

SP steunt gezondheidscentra door geneesmiddelen en medische producten te voorzien die nodig zijn voor screening en de strijd tegen aids en tuberculose.Onze steun in de strijd tegen lepra en tuberculose is vooral gericht op de permanente vorming van het personeel en een verbetering van de gezondheidszorg met sanitaire voorzieningen.

Alle structuren gesteund door PS zijn  erkend door de lokale autoriteiten. Ze voldoen dan ook aan de eisen van het gezondheidsbeleid van het land.

  • Versterking van gemeenschappen

Wij zetten ons tevens in voor de versterking van de gemeenschappen om de verschillende risico’s waarmee zij geconfronteerd worden het hoofd te bieden. Mensen met hiv zijn vaak gestigmatiseerd en worden zelf uit hun maatschappij gesloten. In een gemeenschap die blootgesteld wordt aan de risico’s van HIV/aids, andere ziekten of seksueel geweld kunnen bepaalde factoren de uitbreiding van het probleem in de hand werken: ongelijkheid tussen man en vrouw, taboes inzake de seksualiteit, bepaalde culturele opvattingen betreffende de gezondheid enz. Sommige opvattingen kunnen ook de discriminatie en het isolement van kwetsbare personen in de hand werken.

Opleiding voor religieuze leiders en lokale actoren 

Protestantse Solidariteit wil de bevolking sensibiliseren en informeren over de risico’s van HIV. Daarom heeft Protestantse Solidariteit beslist om zich in te zetten voor de organisaties en gemeenschappen die zich inzetten voor de strijd tegen HIV/aids en geweld tegen vrouwen. Het kan gaan om de predikant van een kerk, een leerkracht of aalmoezenier van een school, een opvoeder of een lid van een jongerengroep. Maar ook personen die de kwetsbare personen begeleiden en verzorgen zoals de artsen en de verpleegsters of de vrijwilligers.

Wat de predikanten en religieuze verantwoordelijken in de brede zin van het woord betreft, hebben de opleidingen tot doel zowel informatie te verstrekken als vaardigheden, gedrag en waarden bij te brengen die nodig zijn voor de preventie en de verzorging van personen die getroffen worden. De opleidingen zijn gebaseerd op een heel open aanpak van de gezondheidsaspecten. De culturele en sociale factoren die bijdragen tot de verspreiding van de ziekten worden tijdens die opleidingen besproken.

Vandaag is de vorming en preventie voornamelijk gerict op het consolidatie en de implementatie van preventie-diensten, die specifief gericht zijn op jongeren, secundaire scoles (screening en vrijwillige testen) en derden, zoals organisaties voor mensen die leven met VIH, ulp voor wezen en kwetsbare kinderen.

Vereningen van mensen met VIH 

Protestantse Solidariteit ondersteunt verenigingen van mensen met HIV. Deze mensen worden gemarginaliseerd, gestigmatiseerd en uitgesloten uit hun gemeenschap. Met onze steun organiseren zij zich, elkaar ze helpen en leren een beroep of starten een klein economische activiteit door middel van microkrediet.

Steun het project

Steun de strijd tegen epidieën. Doe een gift met de communicatie: “Strijd tegen epidemieën”